Regulamin

Regulamin sprzedaży E-hurtowni www.hurt.kukartka.pl

E-hurtownia www.hurt.kukartka.pl działający pod adresem hurt.kukartka.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Passion Cards Sp. z o.o.
ul. Bukowska 41
62-081 Wysogotowo
Tel.: (61) 624 56 00
Fax: (61) 624 56 11 
E-mail: sekretariat@kukartka.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062070, NIP: 781-16-76-574, o kapitale zakładowym w wysokości 274 000,00 zł.

Definicje:

E-hurtownia hurt.kukartka.pl – sklep działający pod adresem hurt.kukartka.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Spółka - należy rozumieć Passion Cards Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (ul. Bukowska 41, 62-081 Wysogotowo)
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
Dni robocze – oznacza każdy dzień tygodnia, poza sobotą, niedzielą oraz dniami uznawanymi na podstawie odrębnych przepisów za ustawowo wolne od pracy;
Newsletter – elektroniczny biuletyn wydawany przez Serwis Internetowy hurt.kukartka.pl, zawierający informacje o bieżącej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, konkursach i innych wydarzeniach;
Klient - Przedsiębiorca dokonujący zakupów w E-hurtowni hurt.kukartka.pl, posiadający konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych przez niego zamówień;
Koszyk – integralny element E-hurtowni hurt.kukartka.pl, przy pomocy którego Klient przekazuje szczegóły zamówienia, w szczególności: rodzaj zamawianego produktu, określenie ilości egzemplarzy, itd.;

§ 1. Zamówienie – realizacja, formy płatności, dostawa

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej hurt.kukartka.pl.
 2. E-hurtownia hurt.kukartka.pl obsługuje wyłącznie Klientów hurtowych B2B mających status Przedsiębiorcy, osoby zainteresowane zakupami indywidualnymi zapraszamy do sklepu internetowego Kukartka.pl
 3. Informacje na stronach internetowych E-hurtowni są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w E-hurtowni hurt.kukartka.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą wyboru opcji „Do koszyka”.
 4. Konto Klienta jest zakładane przez Obsługę Klienta E-hurtowni hurt.kukartka.pl po otrzymaniu formularza dostępnego na stronie hurt.kukartka.pl/logowanie w opcji „Załóż konto”.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem E- hurtowni hurt.kukartka.pl. (Passion Cards Sp. z o.o.) na warunkach zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przy składaniu zamówienia, Klient dokonuje: określenia rodzaju oraz ilości zamawianego towaru.
 7. Dane do wystawienia faktury, termin płatności i adres do wysyłki pobierane są z danych programu CRM Passion Cards przypisanych do konta Klienta ustalonych podczas zakładania konta.

1.2. Warunki składania zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w E-hurtowni przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów) oraz sposobie porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami.
 3. Minimalna wartośc zamówienia wynosi 199 zł netto
 4. W momencie składania zamówienia Klient wyraźnie potwierdza, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W tym celu Klient używa przycisku z napisem „zamawiam” w Koszyku.
 5. Po złożeniu zamówienia E-hurtownia hurt.kukartka.pl przesyła na adres e-mail podany przez Klienta automatyczny list, zawierający zestawienie elementów zamówienia, w tym cenę zakupu oraz informację o ewentualnej opłacie za transport. Przesłany list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

1.3. Płatność

 1. Forma płatności jest ustalana dla Klienta podczas zakładania konta przez Obsługę Klienta E- hurtowni hurt.kukartka.pl i nie podlega zmianie podczas składania zamówienia. Klient otrzymuje informacje potwierdzające sposób płatności oraz numer konta do wpłat w mailach potwierdzających założenie konta w E-hurtowni. Numer konta do wpłat jest dostępny również w zakładce „Kontakt”(link).
 2. Pierwsze 3 zamówienia dla nowych Klientów zawsze są wysyłane za pobraniem. Następnie Klient może wystąpić o nadanie mu terminu płatności.
 3. Dla istniejących Klientów, termin płatności i cennik są zachowane na zasadach z wcześniejszej współpracy, chyba że zostaną poczynione nowe ustalenia.

1.4. Dostawa

 1. Dostawa zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta podczas zakładania konta w E- hurtowni hurt.kukartka.pl.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy E-hurtownia hurt.kukartka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu, niedostarczenie towaru lub brak możliwości realizacji zamówienia.
 3. E-hurtownia nie odpowiada za niewłaściwe wykonanie zamówienia spowodowane podaniem błędnych danych przez Klienta.
 4. Czas realizacji zamówienia przez E-hurtownię hurt.kukartka.pl wynosi standardowo do 2-4 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zamówienia do chwili przekazania zamówienia do wysyłki. Do wskazanego wyżej czasu należy dodatkowo doliczyć czas dostarczenia przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. W szczególnych przypadkach (np. w okresie przedświątecznym), termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 5. W trakcie odbioru towaru Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu technicznego przesyłki w obecności kuriera. Klient powinien zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia opakowania, w tym taśm zabezpieczających. Protokół z opisem uszkodzeń przesyłki sporządzony w obecności kuriera jest konieczny w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji przez E-hurtownię hurt.kukartka.pl.

§ 2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie E-hurtowni hurt.kukartka.pl:
  a. są podane w wartościach netto i brutto, zawierających podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b. nie zawierają informacji o wysokości kosztów przesyłki;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną danego towaru jest cena podana na stronie E-hurtowni hurt.kukartka.pl przy towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta;
 3. Kalkulacja całkowitej wartości zamówienia następuje po dokonaniu weryfikacji dostępności towaru w magazynie i doliczeniu ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej, w wypadku nie osiągnięcia przez Klienta minimum logistycznego.
 4. E-hurtownia hurt.kukartka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących cen towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiana cen produktów nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 3. Reklamacje, odstąpienie od umowy

3.1. Reklamacje

 1. Na E-hurtowni hurt.kukartka.pl. ciąży obowiązek dostarczania towarów bez wad.
 2. W przypadku, jeżeli zakupiony towar posiada wady (jest niezgodny z umową), Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, wynikających z regulacji Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdy zakupiony towar posiada wadę, Klient powinien złożyć pocztą elektroniczną reklamację do E-hurtowni, opisującą niezgodność towaru z umową (opis wad) oraz ze wskazaniem roszczenia Klienta w stosunku co do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni od momentu odebrania paczki przez Klienta.
 4. Klient powinien złożyć reklamację do E-hurtowni na adres hurt@ kukartka.pl. Przesyłka winna być oznaczona tytułem „REKLAMACJA”.
 5. E-hurtownia w przypadku reklamacji jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Klienta zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Reklamacja może zostać nieuwzględniona w przypadku, gdy obejmuje naturalne zużycie towaru, uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika oraz inne przypadki, w których wada lub jej przyczyna nie istniały w chwili przeniesienia własności rzeczy na Klienta.

3.2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Klientom nieposiadającym statusu Konsumenta nie przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet.

§ 4. Newsletter E-hurtowni hurt.kukartka.pl

 1. Każdy Klient ma możliwość otrzymywania Newslettera drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na jego otrzymywanie od E-hurtowni hurt.kukartka.pl, jak również wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do realizacji tego celu (promocja produktów).
 2. W dowolnym momencie Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu wystarczy wysłać rezygnację przez wybór pola „wypisz się” znajdującego się w stopce każdego maila otrzymanego poprzez Newsletter, więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w zakładce Polityka Prywatności (link).

§ 5. Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące danych osobowych mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących osobami fizycznymi.
 2. Rejestrując się w E-hurtowni hurt.kukartka.pl przez podanie swoich danych osobowych Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w E-hurtowni hurt.kukartka.pl. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Klientem w związku z realizacją umów zawartych przez Administratora danych. Podstawę przetwarzania danych Klienta osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.
 5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.
 6. Dane Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy realizacji umów, np. dotyczących obsługi prawnej, usług informatycznych, doradczych, niszczenia i przechowywania dokumentów, lub jeśli wynika to z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 7. Dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
 9. Klientowi przysługuje także prawo dostępu do danych oraz żądanie sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Klient może także domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, Klient może żądać ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Klientowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane kontaktowe Administratora danych:
  Adres do doręczeń: Passion Cards Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Bukowska 41, 62-081
  Tel.: 616245600
  E-mail: rodo@kukartka.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Prawidłowe korzystanie ze E-hurtowni hurt.kukartka.pl wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymogów technicznych:
  a. Przeglądarki MS Internet Explorer w wersji 10.* i nowsze, Mozilla Firefox 28* i nowsze oraz Opera 12.*i nowsze, Chrome 33.*
  b. rozdzielczość ekranu 1366x768px przy 32 bitowej palecie kolorów
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku.
 4. E-hurtownia hurt.kukartka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację tych zmian przy najbliższym logowaniu na stronę hurt.kukartka.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez E-hurtownię hurt.kukartka.pl, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie hurt.kukartka.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej hurt.kukartka.pl. Wskazać należy, iż do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia.